Nieuws
 
   Meer over Euro computers

1. Meer over EURO COMPUTERS

1.1 Een succesvolle organisatie

Euro Computers is een onderneming dat al 13 jaar bestaat en consumenten voorziet van producten en diensten van hoge kwaliteit.

Temidden van snelle veranderingen in de computerbranche in de hele wereld blijft Euro Computers in staat in te spelen op de huidige behoeften van consumenten en tegelijkertijd hun wensen te onderkennen.

Op dit moment is Euro Computers bezig met het uitbreiden van haar winkels. Euro Computers positioneert zich als een kwalitatief onderneming, die haar producten aanbiedt op de Nederlandse markt tegen een betaalbare prijs voor de consument.

Het is een goed gemotiveerde onderneming, er kan zeer goed samengewerkt worden, omdat onze bedrijfsstructuur eenvoudig is. Een uitvloeisel hiervan is een zeer goede bedrijfscommunicatie.

Een goede bedrijfscultuur staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn een klein bedrijf waar nauwkeurigheid en precisie zeer belangrijk zijn. Onze organisatiestructuur is zeer overzichtelijk en iedereen binnen de onderneming kent zijn plaats.

 

Ondersteunende Activiteiten

 

Primaire Activiteiten

De infrastructuur van onze onderneming is zodanig compact dat er een zeer goede communicatie is tussen de divisie inkoop en de afdeling productie. Dit voordeel komt ondermeer tot uiting in zeer gestructureerde, effectieve bevoorrading. Deze effectiviteit is onder andere te danken aan onze grote leveranciers, die ons product op een flexibele manier kan leveren.

De Marketing- en Verkoopafdeling zorgen voornamelijk voor het werven van klanten en de afhandeling van de verkoop. Zij zorgen ook voor het promoten van het product.

 

1.2 Productsuperioriteit

Het leveren van een superieur product is voor Euro Computers belangrijk. Er moet continu aandacht besteed worden aan de kwaliteit van de geleverde Componenten en aan de kwaliteit van de productiemiddelen. De kwaliteit van de geleverde componenten wordt gewaarborgd door een sterke binding met de grote leveranciers,

De kwaliteit van de computersystemen hangt niet alleen af van de geleverde componenten, maar ook van de ‘superioriteit' van de productiemiddelen.

Hoogstaande kwaliteit en productsuperioriteit in het assortiment van Euro Computers wordt bereikt door: Regelmatige controle van de productiemiddelen en eindproducten. Bij onvolkomenheden wordt er nauwkeurig geanalyseerd wat er verbeterd moet worden.

 

1.3 Research & Developement

De R&D afdeling van Euro Computers is een functionele afdeling binnen onze organisatie, met als taak het onderzoeken en waar mogelijk verbeteringen ontwikkelen van de technische aspecten van het productie- en productontwikkelingsproces. Euro Computers volgt veranderingen in de samenleving op de voet om daarop in te kunnen spelen door veranderingen aan te brengen in de producten

 

1.4 Personeel Euro Computers

Euro computers is rijk aan gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Euro Computers medewerkers delen met elkaar een passie voor hun vak, hun business. De onderneming kent een eigen cultuur, die stoelt op Hollandse nuchterheid, en die past bij de aard van de business: no-nonsense, letten op de kosten en doen wat ze zeggen.

Euro Computers directie zegt dan ook: “Het is die mentaliteit die borg staat voor een kwaliteitsproduct op wereldniveau”. Euro Computers medewerkers krijgen de ruimte voor hun talenten en zij belonen dat met hun loyale inzet.


   11-STAPPENPLAN PC-PRIVE

Organisatie model

 • Introductie
 • Kennismaking
 • Uitbrengen offerte
  • Systemen
  • Opties
  • Prijzen
  • Leverings-condities
  • Garantie bepalingen
 • Bespreking offerte
 • Presentatie Euro Computers
 • Deelname PC-Privé Project
 • Uitlevering van systemen
 • Nazorg

 

Financiële en fiscale aspecten

 • Aflossing via het salaris
 • Renteloze lening
 • Financiële consequenties voor de werknemer
 • Facturatie

 

Organisatie model

Introductie.

Het is tegenwoordig moeilijk een bedrijf voor te stellen waar nog niet met computers gewerkt wordt: van relatief eenvoudige administratieve systemen tot de meest geavanceerde netwerken, alles is tegenwoordig mogelijk. Ook het particuliere gebruik van PC's neemt toe. Dit komt onder andere door de prijzen die steeds lager worden en het stijgende kennisniveau van de werknemers.

En juist op dat vlak kan een PC-Privé project een duidelijke meerwaarde bieden: als uw werknemers thuis met een computer leren werken zullen ze de opgedane kennis tijdens het werk kunnen toepassen. Dit kan u de nodige besparingen opleveren op het gebied van opleidingen.

Een tweede voordeel van een PC-Privé project is de prijs: door de aanschaf van meerdere computers zal uw werknemer en u bij ons altijd profiteren van een extra korting. Dit maakt het nog aantrekkelijker een PC-Privé project op te starten. Voorts kweekt u onder uw personeel een enorme dosis goodwill als u de mogelijkheid biedt tegen aantrekkelijke condities een computer aan te schaffen: dit zal de motivatie van uw werknemers absoluut ten goede komen. De meest voor de hand liggende reden is de fiscaal gunstige manier om een computer en bijbehorende randapparatuur te kunnen verkrijgen.

 

Kies voor een PC-Privé project!

Om een PC-Privé project succesvol te laten verlopen is een goede organisatie en begeleiding absoluut noodzakelijk. Euro computers heeft ervaring met dit soort projecten en is in staat om deze perfect te laten verlopen. Na verscheidene grootschalige projecten hebben wij een uitstekende kennis van de mogelijkheden. Tezamen met uw organisatoren vormen wij dan een projectteam. Vanuit dit team kunnen de beste ideeën en scenario's worden uitgewerkt, met een visie die aansluit bij uw bedrijf. Voldoende redenen om in ieder geval een PC-Privé project te overwegen.

 

Kennismaking

 Wanneer uw bedrijf of organisatie belangstelling heeft voor een PC-Privé project dan hoeft u ons alleen even te bellen. Neemt u dan contact op met Dhr. I. Yilmaz, tel. 010 - 282 77 96, voor geheel vrijblijvende informatie of een orienterend gesprek.

Indien uw wensen op dit moment al reeds bekend zijn dan kunt u ook direct al een offerte aanvragen. Dhr. I.Yimaz is tevens te bereiken via email: Info@euro-computers.nl of via fax: 010 - 240 02 69.

 

 

11 stappen plan pc-privé projecten

 

Dit 11 stappen plan geeft op een eenvoudige wijze weer welke stappen genomen moeten worden om tot een succesvol pc-privé project te komen. Bij al deze stappen kan Euro computers u, dankzij de ervaring op het gebied van pc-privé projecten, begeleiden, helpen en van advies voorzien.

Stap 1: Inventarisatie

Allereerst moet worden bekeken wat de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden binnen uw organisatie zijn. De directie zal een uitspraak moeten doen ten aanzien van bijvoorbeeld een eenmalige bijdrage, een financieringsregeling en de tijd die besteed kan worden aan de organisatie van het project. De werkgever en de werknemers kunnen hun wensen met betrekking tot de aan te bieden computersystemen kenbaar maken en aangeven welke middelen daarvoor aangewend kunnen worden. Het belastingvoordeel bij pc-privé projecten komt tot stand doordat brutoloonbestanddelen worden gebruikt voor de terugbetaling van de apparatuur die door de werkgever ter beschikking is gesteld. Tot de brutoloonbestanddelen behoren o.a. het brutoloon, vakantiedagen, adv-dagen, overuren en vakantiegeld. Om later het pc-privé reglement te kunnen opstellen is het van belang op de hoogte te zijn van de basisvoorwaarden die gelden voor pc-privé projecten met belastingvoordeel. Daarnaast is het handig te weten hoe uw belastinginspecteur deze regels interpreteert. Euro computers is graag bereid u van meer informatie te voorzien op dit gebied.

 

Stap 2: Planning

Na de inventarisatie zal duidelijk zijn op welke manier het project zal moeten worden aangepakt. Het maken van een goede planning is een zeer belangrijke stap bij de organisatie van een project. Uiteraard is het van belang de beschikbare tijd en de uit te voeren werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Verdeel vervolgens de taken en stel deadlines op zodat de organisatie van het project niet vastloopt.

 

Stap 3: Selectie leverancier

Voor de levering van de computerapparatuur moet een leverancier worden gekozen. Bij de inventarisatie komt een bepaalde voorkeur m.b.t. de leverancier vaak al naar voren. De leverancier van de computerapparatuur speelt een belangrijke rol bij uw pc-privé project. Naast het leveren van apparatuur zal deze ook moeten zorgen voor een uitstekende service, een professionele begeleiding en een interessante aanbieding. Let bij het kiezen van een leverancier op de volgende punten:

 • ervaring met pc-privé projecten
 • presentatie
 • service en garantie
 • beschikbaarheid en bereikbaarheid helpdesk
 • kwaliteit en prestatie van de apparatuur (zie tests in de computerbladen)
 • continuïteit
 • prijs

Ga niet blindelings in zee met de goedkoopste aanbieder, bovenstaande punten zijn zeker zo belangrijk! Sommige leveranciers zijn bereid u veel werk uit handen te nemen bij de organisatie van het project, maak daar gebruik van. Maak altijd een afspraak met een account manager van de leverancier, dan weet u met wie u zaken doet en wie uw contactpersoon is.

 

Stap 4: Opstellen pc-privé reglement

Het pc-privé reglement is de basis van elk pc-privé project en bevat de voorwaarden en procedures. In het reglement komt allereerst naar voren voor wie het reglement geldt. Verder wordt het uitgangspunt en de doelstelling van het project beschreven. Het reglement beschrijft de te volgen procedures bij deelname aan het project en de voorwaarden die gelden. Hierbij is het noodzakelijk de eerder genoemde fiscale regels correct toe te passen. Het kan heel handig zijn een aantal reeds toegepaste (en goedgekeurde) pc-privé reglementen als voorbeeld te gebruiken. Euro computers kan u helpen bij het opstellen van een reglement.

 

Stap 5: Voorleggen reglement aan de belastingdienst

Als u er zeker van bent dat het reglement niet in strijd is met de voorwaarden voor pc-privé projecten en bovendien realiseerbaar is bij uw bedrijf, is het van belang dat de belastinginspecteur in uw regio kennis neemt van de regeling en er bovendien zijn / haar goedkeuring aan geeft. Voordat u dit doet kan het nuttig zijn het reglement nog ter beoordeling voor te leggen aan een belastingadviseur en bijvoorbeeld het hoofd van de salarisadministratie bij uw organisatie. In een begeleidende brief vraagt u de belastinginspecteur kennis te nemen van het reglement en schriftelijk te verklaren dat hij/zij instemt met de uitvoering van het project volgens het pc-privé reglement.

 

Stap 6: Interne voorbereiding

De interne voorbereiding moet ervoor zorgen dat alles op rolletjes gaat verlopen vanaf het moment dat bekend gemaakt wordt dat men mee kan doen aan een pc-privé project. De salarisadministratie zal het een en ander moeten voorbereiden hetgeen nauw samenhangt met het pc-privé reglement.

 

Stap 7: Interne communicatie reglement en mogelijkheden

Bijvoorbeeld d.m.v. een pc-privé nieuwsbrief kan worden meegedeeld dat het pc-privé project van start gaat en dat men een computer kan gaan bestellen. Samen met deze nieuwsbrief kan het pc-privé reglement worden verspreid. Euro computers is graag bereid deze verspreiding op zich te nemen en dit te combineren met het verspreiden van de pc-privé folder die speciaal voor uw organisatie kan worden ontwikkeld.

 

Stap 8: Verzamelen van bestellingen en overeenkomst

De manier van bestellen en indienen van de pc-privé overeenkomst zal in het pc-privé reglement worden beschreven. De reacties kunnen worden verzameld door de daarvoor aangewezen persoon(en) en vervolgens verder worden verwerkt. De salarisadministratie zal de aanvragen administratief moeten verwerken.

 

Stap 9: Bestelling plaatsen bij leverancier

Gebruikelijk is dat de bestellingen eerst worden verzameld en vervolgens ‘collectief' bij de leverancier wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is het individueel bestellen middels een antwoordenvelop of bijvoorbeeld via het internet.

 

Stap 10: Levering apparatuur

De levering van de apparatuur moet binnen de afgesproken termijn plaatsvinden. Er zijn wat betreft de levering tal van mogelijkheden waar, in onderling overleg met klant en leverancier, uit gekozen kan worden. Bij kleinere projecten is het vaak het meest praktisch om de gehele bestelling bij het bedrijf (of instelling) af te leveren. Bij de grotere projecten of indien daar de mogelijkheid toe bestaat kan voor de uitlevering ook een zogenaamde ophaaldag worden georganiseerd. Dit laatste kan dan plaatsvinden bij het bedrijf (of instelling) of op een andere geschikte locatie. Individueel afleveren aan huis is de derde mogelijkheid.

 

Stap 11: Evaluatie

Na afloop van het pc-privé project kan samen met de leverancier worden bekeken welke zaken goed zijn verlopen en welke zaken voor verbetering vatbaar zijn. De evaluatie is ook een goede gelegenheid om nog lopende zaken af te handelen.

 

Organisatie van het traject

Als u een PC-Privé project wilt opstarten voor uw werknemers kunnen wij de volledige organisatie van het traject voor onze rekening nemen: op die manier vergt het van uw kant de minste inspanning. Het verzorgen van introductiebrieven, het overzicht van de aanbiedingen, folders, uitnodigingen voor de demonstratie, bestelformulieren en de complete orderadministratie kunt u aan ons overlaten

 

Bijzonder

Elke klant is bijzonder. Elke computer die wij verkopen moet 'op maat' zijn voor de klant. Uitgangspunt is dat elke deelnemer aan het PC-Privé project een privé-computer ontvangt en niet één van de honderd 'dozen-met-inhoud'. De PC die uw medewerker ontvangt is in de ware zin van het woord een 'Personal Computer'. Elk systeem is volledig geïnstalleerd en getest, zodat de gebruiker er direct mee aan de slag kan. Dat maakt Euro computers bijzonder. Door middel van onze telefonische helpdesk kunnen wij u bij mogelijke problemen altijd snel de juiste ondersteuning bieden.

Behulpzaam

Na de levering van een computer heeft een klant vaak veel vragen. Het enthousiasme om te beginnen is groot, maar de angst om iets fout te doen ook. Een nieuwe computer is anders, je moet even weten hoe het werkt. Wij helpen de koper op weg. Want hij of zij heeft niet alleen een computer gekocht maar rekent terecht ook op onze ondersteuning. Daarom bieden wij informatie via een Helpdesk.

Service

Euro computers wordt geroemd om haar goede service. Niet voor niets. Wij hebben een eigen technische dienst inclusief Helpdesk. Hier worden computers (om)gebouwd, vragen van PC-bezitters en netwerkbeheerders beantwoord en alle denkbare technische problemen opgelost.

Reparatie

Euro computers zal een eventuele reparatie altijd zelf uitvoeren. Dit verkort de reparatietijd aanzienlijk. Mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen met uw apparatuur dan hoeft u uw computer of printer slechts korte tijd te missen.

 

Bereikbaarheid

Euro computers is telefonisch goed bereikbaar. Wij weten hoe belangrijk het is snel contact te krijgen als u ons nodig heeft. Wij beschikken over een Helpdesk waar onze medewerkers met u meedenken en u voorzien van informatie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop:
 

Euro computers

tel: 010-2827796

e-mail: info@euro-computers.nl